رضا درویشی


عنوان طرح: تولید  هیدروکسی پروپیل سلولز (کلوسل) مورد مصرف در واکنش پلیمریزاسیون وینیل کلراید

زمینه کاری: سنتز پلیمرها و مواد شیمیایی

هدف: تولید کلوسل و سلولزهای اصلاح شده برای مصارف داخلی

محصول  نهایی شرکت: پودر سفید رنگ کلوسل با اندازه متوسط ۲۰۰ میکرون دارای هیدروکسی پروپیل نامبر بزرگتر از ۳ جرم مولکولی ۸۰-۹۰ هزار محلول در آب