خدمات قابل ارائه در مرکز رشد :

  • خدمات استقــرار (فضای اداری قابل انعطاف ـ تجهیزات اداری ـ اتاق جلسات ـ سالن کنفرانس)
  • خدمات اداری و دفتری (منشیگری ـ تایپ و تکثیر ـ تلفن و فاکس ـ حفاظت و ورود و خروج اموال)
  • خدمات فنی تخصصی (آزمایشگاههای تخصصی ـ فراهم آوردن امکان استفاده از تجهیزات تخصصی موجود )
  • خدمات شبـکه و اطلاع­رسانـی
  • خدمات مشــاوره (حقوقی ـ بازرگـانی ـ مدیریتی ـ بازاریـابی ـ فنی و تخصصی)
  • خدمات آموزشــی (بـرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ـ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی)
  • خدمات و حمایت­های مالی