آکادمی فناوران شهابhttps://shahabedu.kbstp.ir

عنوان طرح: شکل گیری و توسعه انجمن های علمی پژوهشی با هدف تربیت پژوهشگر و کارآفرین

الف) تفکیک افراد به انجمنهای مختلف بر اساس علاقه و استعداد فرد

ب) برگزاری کارگاههای علمی جهت آشنایی با موضوع انجمن

ج) تعریف پروژه و مسئله متناسب با انجمن برای آشنایی افراد با انجام فرایند پژوهش

د) برگزاری جلسات مشترک دانش آموزان با صاحبان صنایع برای شناسایی نیازها و مشکلات آنها

ر) تعریف مسئله پژوهشی متناسب با نیازهای صنعتی و اجتماعی و درگیر کردن انجمنها برای تحقیق و رسیدن به راه حل

 

مهمترين نتايج حاصل از اجرای طرح چیست:تربیت دانش آموز خلاق ، پژوهشگر ، کارآفرین