کیان پانیذ صنعتhttps://kpi.kbstp.ir

Smart ideas lead to future innovations

 

Kian Paniz Industry is a responsible, and independent company in E&P with deep roots in using science, and smart technologies to create a big difference in E&P. Access to the newest technology and energy underpin human comfort, mobility of economic prosperity, and social advancement

 

Our Mission

We at Kian Paniz Industry committed to our framework for success and effectiveness in E&P. Our company also defines its purpose for being a leader in the Membrane industry based on its latest superior knowledge in developing and characterizing Membrane technology with the newest methods and helping for more deployment of the membrane in E&P around the world

-------------------------------------------------------------------------

ایده های هوشمند منجر به نوآوری های آینده می شود

 

شرکت کیان پانیذ صنعت، یک شرکت مسئولیت پذیر و مستقل در حوزه انرژی/ نفت می باشد که ریشه ی عمیق در استفاده از دانش و تکنولوژی های برتر برای ایجاد یک تغییر بزرگ در صنعت انرژی/ نفت دارد. دسترسی به تکنولوژی نوین و انرژی، رفاه انسان ها، تحرک موتور رفاه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را پی ریزی می کند.

ماموریت ما

ما در شرکت کیان پانیذ صنعت به چارچوب خودمان برای رسیدن به موفقیت و پیشتاز بودن در صنعت انرژی/ نفت متعهد هستیم. این شرکت همچنین هدف خود را پیشتاز بودن در صنعت غشا مبتنی بر دانش روز خود در زمینه تحقیق و تولید غشاها به روشی جدید و کمک به گسترش استفاده از غشا ها در صنعت انرژی/ نفت در سراسر دنیا تعریف می کند.