اصول بیمه - مرکز رشد واحدهای فناور گچساران

رایگان

مرکز رشد واحدهای فناور گچساران برگزار می کند

کارگاه  آموزشی امور مربوط به بیمه 

تاریخ برگزاری رویداد سه شنبه 17 مرداد 1402  ساعت 10صبح

حضور کلیه فناوران مرکز رشد گچساران الزامی می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع اخذ بیمه برای شرکت ها وافراد شاغل در شرکتهای عضو پارک در امور بیمه و... بر آن دیدیم این رویداد را برگزار کنیم.

سرفصلهای رویداد:

آَشنایی با بیمه ها واخذ بیمه

کدکارگاهی بیمه وچگونگی دریافت کد کارگاهی

امتیازات بیمه ای برای شرکت ها وواحدهای فناور

معافیت از پرداخت حق بیمه قراردادها و... برای شرکت ها و واحدهای فناور

جریمه عدم پرداخت حق بیمه

بیمه کارگران، از کارافتادگی وبیکاری

و . . .

 

 ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

 ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

 ۱۴۰۲-۰۵-۱۷

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید