جلسات داوری متقاضیان جدید برای ورود به مرکز رشد برگزار شد.
۱۴۰۲-۰۶-۱۴

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران، جلسات داوری با حضور داوران برجسته ونخبه استانی وشهرستانی برای متقاضیان جدید الورود به مرکز رشد در محل ساختمان اداری مرکز رشدگچساران برگزار شد. دراین جلسات درمجموع 4 ایده وطرح مورد بررسی داوری قرار گرفت که در نتبجه با پذیرش اولیه 3طرح همراه بود.